Go to main content of this page.

Financiële gegevens en afspraken

Voor de maandelijkse kookavond is elk lid de afgesproken bijdrage verschuldigd. Bij tijdig gemelde afwezigheid, dit is voor 12.00 uur op de vrijdag voorafgaand aan de kookavond, geldt alleen de bijdrage in de vaste kosten vastgesteld op de helft van de normale maandelijkse bijdrage.

Afmelding dient altijd plaats te vinden via e-mail naar zowel de voorzitter alsook de penningmeester:

voorzitter@kookclub-vesta.nl  (Henk)
penningmeester@kookclub-vesta.nl  (Chretien)

Bij laattijdige afmelding zal de volledige maandelijkse bijdrage verschuldigd zijn omdat dan de inkopen al geregeld zijn.

Incidenteel zal het toegestaan zijn, bij verhindering, een vervanger aan de kookavond te laten deelnemen, bij voorkeur iemand van de wachtlijst. Een vervanging zal in ieder geval afgestemd moeten worden met de voorzitter en de penningmeester. In een dergelijke situatie zal wel de reguliere bijdrage verschuldigd zijn, waarvoor het afwezige lid zelf verantwoordelijk blijft.
Het lidmaatschap van kookclub Vesta wordt aangegaan voor een heel kalenderjaar. Tussentijdse beeindiging van het lidmaatschap betekent toch voor de overige avonden de verplichting om de vaste bijdrage te voldoen.

Voor de ladiesnight wordt het te betalen bedrag nader bepaald. Ook het verschuldigde bedrag bij afwezigheid op de ladiesnight zal worden vastgesteld.

Betaling van de maandelijkse bijdrage kan contant op de kookavond of via bank aan de penningmeester geschieden.